Χαιρετισμοί Δήμαρχος Αμαρουσίου
   
 

Χαιρετισμός Δημάρχου Αμαρουσίου κ. Γιώργου Πατούλη


 

Σε μια κοινωνία των Τεχνολογιών των Πληροφοριών και των Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.), η επίτευξη του ψηφιακού γραμματισμού και της ηλεκτρονικής ενσωμάτωσης (e-Inclusion) για κάθε πολίτη, ανεξάρτητα από ηλικία, φύλο, εθνικότητα, αναπηρία, επίπεδο εκπαίδευσης, οικονομικές δυνατότητες και τεχνολογικά μέσα που διαθέτει, έχει μετατραπεί σε μια διαρκώς διευρυνόμενη πρόκληση στην εποχή μας.


Σε αυτό το πλαίσιο, ο Δήμος Αμαρουσίου προωθεί κάθε πρωτοβουλία που συστηματικά διαχέει την πληροφορία και ενθαρρύνει τη χρήση των Νέων Τεχνολογιών από τους πολίτες, με στόχο την ενεργότερη ανάμειξή τους στην κοινωνία της γνώσης και της πληροφορίας της Ευρώπης.


Βασική προτεραιότητά μας είναι να υπερνικήσουμε κάθε είδους αποκλεισμό και να δημιουργήσουμε περισσότερες ψηφιακές δυνατότητες, μέσω της διευκόλυνσης της προσβασιμότητας στις Τ.Π.Ε. για κάθε ηλικία και φύλο. Με αυτό τον τρόπο μπορούμε να εξασφαλίσουμε ότι όλοι οι πολίτες θα ωφεληθούν από τη χρήση των Τ.Π.Ε. Προς αυτή την κατεύθυνση ο Δήμος Αμαρουσίου έχει ως όραμα τη μείωση του ελλείμματος που εντοπίζεται στη χρήση των Τ.Π.Ε., στοχεύοντας σε αποτελεσματικότερες, ταχύτερες, αποδοτικότερες και λιγότερο γραφειοκρατικές δημοτικές υπηρεσίες για τους πολίτες.


Το 2008, ο Δήμος Αμαρουσίου οργανώνει το Συνέδριο του EUROCITIES Knowledge Society Forum με τίτλο: «Παροχή Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών Ενσωμάτωσης από την Τοπική Αυτοδιοίκηση» ("Cities' e-services for inclusion"), το οποίο εστιάζει στην άρση των τεχνικών, γεωγραφικών, πολιτιστικών, εκπαιδευτικών, κοινωνικών και άλλης μορφής εμποδίων σε όλους τους τομείς της κοινωνίας των πληροφοριών.
Η μείωση του χάσματος που αφορά τη χρήση των Τεχνολογιών των Πληροφοριών και των Επικοινωνιών από τους πολίτες πρέπει να γίνει μια προτεραιότητα στην πλειονότητα των λειτουργιών των Δήμων μας!


Είναι μια πορεία που θα οδηγήσει σε μια καλύτερη ποιότητα ζωής - στη δουλειά μας, στο σχολείο, στις δημόσιες υπηρεσίες και ευρύτερα στην περιοχή που ζούμε.

Ανυπομονώντας να σας καλωσορίσω στο Δήμο Αμαρουσίου.

 

Γιώργος Πατούλης
Δήμαρχος Αμαρουσίου
Αντιπρόεδρος του EUROCITIES Knowledge Society Forum